петък, 21 ноември 2014 г.

Celtic Knot Mini Dog Sweater


I've written down another sweater for my friend's mini dog. I like knitting for this loveable dog so much - easy knitting and instant gratification. I hope you'll enjoy my new pattern as much as I did!Pattern: Celtic Knot Mini Dog Sweater
Yarn: Alize Lanagold Classic 80g, 200 m or any other worsted weight yarn
Needle: 4 mm (US 6)
Time to knit: two days
The pattern if FREE and DOWNLOADABLE and includes a chart and row by row instructions.
I also took plenty of pictures during the process to clarify the pattern. The pdf includes row by row instructions and the chart, and here's the short version of the pattern in pictures:

Cast on 54 sts, leaving a 50 cm tail for mattress stitch. Work 17 rows in 2x2 rib, starting and finishing with 2 purl stitches.

Заплетете 54 бр, като оставите около 50 см конец за зашиване. Плетете 17 реда ластик 2х2, като започнете и завършите с две опакови бримки.


On row 18 (WS) add 10 new stitches to the central part for the Celtic Knot Chart:
p16, k1, kfb, pfb, p1, k2, p2, kfb, kfb, pfb, pfb, kfb, kfb, p2, k2, p1, pfb, kfb, k1, p16

На ред 18 от схемата добавете 10 бримки към схемата: 
16о, 1л, 1л отпред и отзад (добавя една бримка), 1о отпред и отзад, 1о, 2л, 2о, 1л отпред и отзад, 1л отпред и отзад, 1о отпред и отзад, 1о отпред и отзад, 1л отпред и отзад, 1л отпред и отзад,2о, 2л, 1о, 1о отпред и отзад, 1л отпред и отзад, 1л, 16о


If you follow the increases as written, you should get this configuration of stitches on the right side of your knitting, which will allow the knit and purl stitches from the rib to flow uninterrupted into the Celtic knot chart:

Ако спазите добавянето на бримки както е описано, опаковите и лицевите от ластика преминават плавно и без прекъсване в схемата на келтския възел:


Work in chart for 18 more rows, a total of 36 rows:

Плетете още 18 реда по схемата, общо 36 реда:


On row 37 split the knitting into three sections for the front leg openings: a small stockinette st section of only 7 stitches, worked for 13 rows:

На ред 37 плетката се разделя на три части за отворите за предните крака: отдясно се плете малка секция, която се свива до 7 лицеви бримки, общо 13 реда:


Instead of cutting the yarn, you can slip stitch it with a crochet hook along the edge of the leg opening to bring it to the beginning of the middle section:

Вместо да срязвате конеца, можете да го спуснете със залепени бримки до началото на средната секция:


Then work the middle section for 13 rows:

Плетете по схемата средната секция нови 13 реда:


And the last stockinette st section of 7 stitches. On row 50 the three sections are knit together again, adding the decreased stitches:

След това плетете отделно и последната секция от 7 бримки. На ред 50 трите секции се събират заедно, като на 49 и 50 ред се добавят свитите бримки:


From row 50 to row 68 the sweater is knit as one section over 64 stitches. On row 69 begin the decreases, which form the hind part of the sweater.

От ред 50 до ред 68 пуловерът отново се плете като едно цяло от 64 бримки. От ред 69 започвате да свивате за оформяне на задната част на пуловера.


On Row 92 the ten additional stitches of the Celtic Knot chart are decreased and the chart is transformed back to 2x2 rib. Only 22 stitches are left on the needle:

На ред 92 допълнителните 10 бримки в схемата на келтския възел се свиват и схемата се прелива обратно в ластик 2х2. На куката остават само 22 бримки:


The two edges of the sweater are sewn together (I prefer mattress stitch) to form a tube:

Двата края на плетивото се зашиват и оформят тръба:


Then the rib around the hind legs is knit in the round, picking 27 stitches along the left and 27 stitches along the right edge of the curve for a total of 22 + 27 + 27 = 76 stitches of 2x2 rib. Knit the rib for 10 rounds and cast off rib-wise.

В задния край на тръбата се плете ластик 2х2 в кръг. Извадете по 27 бримки от двете страни на плетката и заедно с 22 бримки на куката плетете общо 76 бримки ластик за 10 реда. Закрийте всички бримки еластично - опаковите опаково и лицевите лицево.


Pick up 28 stitches around the leg opening and knit 2x2 rib for 10 rows. Cast off rib-wise.

Извадете 28 бримки около  отвора за крака и плетете ластик 2х2 за 10 реда. Закрийте бримките еластично.


Repeat with the second leg opening:

Повторете и за втория крак:


And you have a fancy little dog sweater :) The circumference of the sweater is 32 cm and the total length from rib to rib is 40 cm.

Обиколката на пуловера е 32 см, а цялата дължина от ластик до ластик е 40 см.3 коментара: